Koffie ExpertProductcategorieën

  • Er bestaan geen productcategorieën.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de onderneme

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Koffie Expert
Hofstraat 3
6581 KX  Malden
Nederland

T 024-2022859
E info@koffieexpert.nu
KVK 91280702
BTW nummer

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o De prijs inclusief belastingen;
o De eventuele kosten van verzending;
o De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
o De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
o Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
o De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
o De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
o De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
o De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.’

6. De ondernemer behoudt het recht om reparaties te annuleren zonder overeenstemming met de klant. Bij reparaties die moeilijker zijn dan gedacht, waarvoor onderdelen niet voorradig zijn of die door andere vooralsnog onbekende redenen niet willen lukken behoudt de ondernemer het recht de reparatie kunnen annuleren. De ondernemer zal desgevraagd altijd informatie verschaffen over waarom een reparatie voor de ondernemer onmogelijk blijkt. Als een factuur al betaald is, dan zal de factuur natuurlijk terugbetaald worden.

7. Het is mogelijk dat tijdens reparatie nieuwe storingen, andere defecten of andere versleten onderdelen worden ontdekt die bij de eerste controle niet naar voren zijn gekomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de consument zijn machine bij ons brengt met een lekkage en dat de ondernemer tijdens de werkzaamheden bijvoorbeeld een versleten maalwerk of defecte aandrijving ontdekt. Indien de offerte/overeenkomst bijgesteld dient te worden ontvangt de consument hier altijd voorafgaand bericht over en wordt er in overleg met de consument een beslissing genomen over de uitvoering hiervan. Een machine die met een onbekend defect is ingeleverd, en/of, waarbij op een later (reparatie)moment een extra klacht/defect wordt ontdekt is niet de verantwoordelijkheid van van de ondernemer.

8. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering en/of herstelkosten van het product.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
o die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
o die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
o die snel kunnen bederven of verouderen;
o waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
o waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
o voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
o waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
o waarvan het voor de ondernemer redelijkerwijze niet meer mogelijk is om de dienst kosteloos te herstellen. Een uitgevoerde reparatie kan vrijwel niet ongedaan worden gemaakt zonder kosten.

 

 Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: o deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of o de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer staat vermeld op de factuur.

5. De garantie bij servicebeurten en reparaties betreft een garantie op de werkzaamheden. Op overige onderdelen zit geen garantie en indien de machine door één van deze onderdelen (zoals behuizingdelen, de printplaat of een niet vervangen boiler) stuk gaat is de ondernemer daar niet voor verantwoordelijk.

6. Indien de consument er voor kiest om onderdelen niet te vervangen waarvan de ondernemer wel adviseert dat de consument die laat vervangen valt het niet onder de garantie als deze onderdelen stuk gaan of schade aan het product veroorzaken. De ondernemer behoudt zich het recht om de garantie op reparaties en servicebeurten te verkorten of in te trekken indien de consument adviezen over het vervangen van onderdelen niet opvolgt.

7. Bij een grote servicebeurt krijgt de consument één jaar garantie op de volledige werking van de machine. Dit geldt alleen voor de onderdelen waar de ondernemer aan heeft gewerkt en indien de consument de adviezen van de ondernemer opvolgt. De werkzaamheden en onderdelen die de consument uitvoert en vervangt staan genoemd op de site en op de factuur. Dit betekent dat als er bijvoorbeeld een slang knapt de consument recht heeft op garantie, de ondernemer vervangt immers de slangen, maar als een printplaat stuk gaat kan de ondernemer daar niets aan doen. De ondernemer heeft geen onderhoud uitgevoerd aan de printplaat en geeft daarmee geen garantie op de werking van dat onderdeel.

8. De garantie geldt niet indien:
o de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
o de garantie vervalt wanneer de koffiemachine een foutmelding geeft, maar de consument doorgaat met het maken van koffie. De consument moet bij iedere foutmelding, gebrek, defect of andere problemen direct contact opnemen met ondernemer;
o variatie in volume met betrekking tot de koffie uitloop valt niet onder de garantiebepalingen van de ondernemer. Variatie in volume met betrekking tot de koffie uitloop wil zeggen het ene uitloopje meer of minder koffie geeft dan het andere uitloopje of als de uitloopjes beginnen te druppelen/moeilijker doorlopen;
o schade ontstaan door kalkaanslag valt niet onder de garantiebepalingen van de ondernemer. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor defecten die zijn ontstaan door verkeerd of achterstallig onderhoud, zoals niet op tijd reinigen of niet op tijd ontkalken, van de koffiemachine door de consument of derden. Wij adviseren de consument met klem na aankoop kennis te nemen van de onderhoudswijze van de desbetreffende koffiemachine, aan de hand van een gebruiksaanwijzing of gebruiks- en onderhoudstips van de ondernemer. In het geval van onjuist gebruik of achterstallig onderhoud door gebruiker vervalt de garantie;
o verstoppingen in het watercircuit van de koffiemachine vallen niet onder de garantievoorwaarden;
o de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. De ondernemer zorgt er voor dat de verzendingen verzekerd zijn. Indien er schade ontstaat bij de verzending zal de ondernemer tijdig een claim indienen en de schade alvast vooruit herstellen en vergoeden.

9. Indien de consument niet direct bij ontvangst vermeld dat er schade is ontstaan tijdens de verzending vervalt het recht op schadevergoeding. Na het ontvangen van het pakket heeft de consument vijf dagen om de schade te melden en alle foto’s die de verzendprovider nodig heeft aan te leveren. Als de schade en de foto’s niet binnen vijf dagen vermeldt en aangeleverd zijn dan neemt de verzendprovider de schadeprocedure niet meer in behandeling en kan de ondernemer de schade niet meer op de verzekering verhalen.

 

Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

1. De haal- en brengservice is een extra dienst van de ondernemer, hiervoor wordt een prijs op maak gemaakt. De prijs is afhankelijk van de afstand die gereden moet worden om de machine op te laten halen of af te leveren.

2. Machines boven 25KG, bijvoorbeeld machines die in restaurants of cafés staan repareert de ondernemer niet. De ondernemer accepteert de machine dus ook niet voor transport.

3. Bij gebruik van de haal- en brengservice dient de factuur voor de geleverde diensten voorafgaand aan de retourbezorging voldaan te zijn.

4. Indien de consument gebruik heeft gemaakt van de haal- en brengservice dient de consument deze kosten ook te voldoen wanneer de consument na het vooronderzoek besluit uw espressomachine niet door de ondernemer te laten repareren, de consument betaalt enkel voor de optie waar de consument gebruik van heeft gemaakt. Indien de consument de espressomachine niet retour wilt, betaalt de consument dus enkel de transportkosten voor het ophalen van de koffiemachine.

5. De consument, of een andere persoon die het product in ontvangst mag nemen, dient aanwezig te zijn binnen de afgesproken tijd op het doorgegeven adres om te tekenen voor het te leveren of af te halen product. Kosten voor een tweede afhaal- of afleverpoging wegens afwezigheid van de consument of een andere persoon of weigering van het af te leveren product worden bij de consument in rekening gebracht.

6. De consument kan de transportafspraak één werkdag VOOR het afgesproken afhaalmoment voor 16:00 annuleren. Dus als er op een dinsdag afgesproken is om uw machine op te halen, dan geeft de ondernemer deze op maandag voor 16:00 de retour mee. Na 16:00 op maandag is de consument dan dus te laat voor het annuleren, de kosten voor het afhalen worden in rekening gebracht.

7. Als de consument een leenmachine van de ondernemer in bruikleen hebt, en deze machine niet retourneert binnen 30 dagen na aflevering van uw koffiemachine, dan wordt de verkoopprijs van de leenmachine bij u, in rekening gebracht. Gemiddeld liggen de verkoopprijzen van onze leenmachines rond de €300,- met één jaar garantie.

8. Bij brand, vermissingen, inbraken of iets waar wij geen controle over hebben of kunnen hebben, geldt dat de ondernemer verantwoordelijk is voor uw machine. De ondernemer keert dan de dagwaarde uit. Dit wil echter niet zeggen dat de defecte machine van de consument een dagwaarde heeft die de consument de machine toekent. De ondernemer bedenkt de dagwaarde niet zelf maar kijkt naar de gemiddelde aanschafwaarden van defecte machines in Nederland, Duitsland en België. De gemiddelde aanschafwaarde is de vergoeding die de consument krijgt voor zijn machine als er iets gebeurt met zijn machine. De ondernemer zal het bedrag binnen 120 dagen uitkeren. Eventueel is het ook mogelijk dat de ondernemer de consument kosteloos een vergelijkbaar apparaat aanbiedt. Dat wil zeggen een apparaat van hetzelfde merk en model of een ander merk en/of type dat ongeveer dezelfde prijs heeft. Hier gaat de ondernemer uiteraard altijd met de consument over in overleg en dit is alleen met toestemming van de consument. De consument wordt door de ondernemer altijd eerlijk en naar waarde vergoed.

9. Wanneer de consument gebruik maakt van de haal- en brengservice is de reparatieperiode van 15 dagen niet van toepassing. Dit in verband met tijdverlies door het transport. De consument moet rekening houden met een langere reparatieperiode. Mocht de reparatie langer duren dan vooraf aangegeven dan neemt de ondernemer daarover contact op met de consument.

10. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de staat van de machine waarin deze bij de ondernemer wordt geleverd.

11. De machine die de ondernemer van de consument krijgt voor reparatie of onderhoud wordt drie maanden na inlevering verwijderd als de consument geen contact met de ondernemer onderhoudt. De ondernemer ontvangt vele reparaties per jaar en is niet in staat deze aantallen op te slaan.

× Hoe kan ik je helpen?